ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ КОШТАМИ

Заява-декларація

щодо політики управління коштами організації

(дана політика управління коштами організації набула чинності з 1 липня 2016 р.)

Загальні положення.

 1. Ведення бухгалтерського обліку в організації здійснюється на основі методу нарахування.
 2. Фінансовий рік організації 01 січня – 31 грудня.
 3. Всі кошти та майно організації адекватно документуються.
 4. Кошти організації класифікуються на прямі та непрямі.

До прямих коштів  організації  відносяться кошти, які спрямовуються на реалізацію проектів, програм, інших конкретних видів основної діяльності організації (надалі – Проекти), можуть бути легко визначені (ідентифіковані) на основі первинних документів та обраховані засобами бухгалтерського обліку.

Непрямі кошти організації – це кошти, які використовуються, як для реалізації проектів, так і на загально-огранізаційну діяльність в організації. Непрямі кошти організації це ті, прив’язаність яких до проектів не може бути легко визначена, або вартість такого визначення є спів мірна з розміром самих коштів, які піддаються класифікації.

Організація використовує прямий метод розподілу коштів. Тобто трактує всі кошти, як прямі за виключенням тих, що йдуть на загальне адміністрування та загальні витрати організації.

 1. Базовим періодом для визначення ставок розподілу непрямих коштів є фінансовий рік організації 01 січня – 31 грудня.
 2. Базою розподілу соціальних виплат працівникам організації (відпустки, лікарняні, тощо) між усіма Проектами є пряма заробітна плата персоналу організації.
 3. Базою розподілу непрямих накладних витрат організації між усіма Проектами є загальна сума прямих накладних витрат.
 4. Базою розподілу усіх решта непрямих витрат організації між усіма Проектами є пряма заробітна плата персоналу організації.
 5. Організація декларує наявність належного внутрішнього контролю щодо розподілу коштів на прямі та непрямі, а також обґрунтованого розподілу непрямих коштів між проектами та загально-організаційною діяльністю.

Це досягається за рахунок наступного:

 • весь облік доходів та витрат організації ведеться засобами спеціалізованої комп’ютерної програми «1-С Бухгалтерія», пристосованої до обліку коштів за Проектами;
 • по кожному факту закупівлі товарів чи послуг заступник виконавчого директора визначає тип витрат (прямі/непрямі). Визначення типу витрат проводиться на стадії закупівлі, або після отримання відповідних документів від постачальників товарів чи послуг (наприклад, на послуги зв’язку), при цьому заступник виконавчого директора вказує номер проекту, суму та код витрат.
 • бухгалтер організації, використовуючи вищезазначену інформацію, вводить відповідні дані та записи до системи бухгалтерського обліку з допомогою програми «1-С Бухгалтерія»;
 • наприкінці кожного звітного періоду у Проекті заступник виконавчого директора здійснює перевірку правильності розподілу витрат на прямі та непрямі.
 1. Для обліку і звітності, організація використовує наступну схему класифікації коштів та розподілу їх на прямі та непрямі (див. також Додаток 1):

1). Оплата праці.

Прямі кошти з оплати праці – це витрати на оплату праці працівників та іншого персоналу організації, які залучені до виконання робіт (консультативних, навчальних, організаційних тощо) у Проектах, що прямо відображена у відповідних облікових документах (табелях обліку робочого часу).

Непрямі кошти з оплати праці – це витрати на оплату праці працівників та іншого персоналу організації, діяльність яких не пов’язана з виконанням проектів, зокрема, робота адміністративного персоналу організації (бухгалтер), технічного персоналу (референт виконавчого директора, прибиральниця)

Змішана форма класифікації витрат на оплату праці може мати у стосунку до тих працівників і персоналу організації, діяльність яких може класифікуватись, як пряма так і непряма в залежності від змісту та спрямованості конкретних робіт. До цієї категорії в організації відносяться виконавчий директор, заступники виконавчого директора, ІТ- спеціаліст.

Основою поділу змішаних витрат на оплату праці на прямі та непрямі кошти слугує зміст робіт та виконувані функції в організації. Якщо виконувані функції були необхідними та корисними для всієї організації, то частка зарплати пропорційна до оплати робочого часу, потраченого на такі роботи, відноситься до непрямих коштів, якщо ж робочий час був потрачений на специфічну діяльність, що стосувалась конкретного Проекту, то відповідна частка зарплати відноситься до прямих коштів.

Організація забезпечує можливість перевірки часу витраченого працівниками та іншого персоналу організації на виконання різних функцій через, застосовуючи щомісячні табелі обліку робочого часу кожного члена персоналу організації, котрі підписуються працівником, так і керівником організації.

2) Обов’язкові внески до соціальних фондів України:

Внески організації до соціальних фондів в Україні, пов’язані із нарахуванням заробітної плати працівникам відносяться до прямих, непрямих коштів або мають змішану природу в залежності від того, як було кваліфіковано виплату заробітної плати кожного працівника.  Тобто, якщо зарплата працівника була віднесена до прямих коштів, то відповідні нарахування також відносяться до прямих витрат, якщо до непрямих коштів або мала статус змішаних коштів, то відповідним чином відносяться і нарахування.

Організація сплачує наступні види обов’язкових внесків до соціальних фондів в Україні:

– Пенсійний фонд (33,2% від ЗП, але не більше максимальної суми обмеженої певною кратністю до мінімальної зарплати)

– Фонду соціального страхування від тимчасової втрати непрацездатності (1,5% від окладу, але не більше максимальної суми обмеженої певною кратністю до мінімальної зарплати)

– Фонду зайнятості (1,3 % від ЗП, але але не більше максимальної суми обмеженої певною кратністю до мінімальної зарплати)

– Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві (0,56 %  від ЗП, але але не більше максимальної суми обмеженої певною кратністю до мінімальної зарплати).

3) Соціальні виплати.

Соціальні виплати відносяться до непрямих витрат.

Соціальні виплати в організації включають:

– виплати на щорічні відпустки;

– оплати відпусток через хворобу;

– виплати за договорами страхування життя працівників;

Щоб застосувати справедливий розподіл цих витрат між Проектами вони акумулюються на окремому субрахунку.

4) Відрядження.

Витрати на відрядження можуть бути кваліфіковані як прямі так і непрямі кошти, в залежності від мети поїздки та відповідно до діяльності за конкретним Проектом, що вимагала такої поїздки.

Організація забезпечує належне відображення мети поїздки у відповідних розпорядчих документах.

5) Оренда офісу.

Витрати на оренду офісу розподіляються на прямі і непрямі щомісячно використовуючи наступний коефіцієнт розподілу – К оренди. Цей коефіцієнт обраховується наступним чином:

К оренди = Витрати на оренду / Загальна кількість відпрацьованих людино годин по організації;

Частка прямих витрат у оренді офісу організації по Проекту в цьому випадку =

=К оренди х Кількість годин відпрацьованих персоналом організації по Проекту

Частка непрямих витрат у оренді офісу організації =

=Ка х Кількість годин відпрацьованих персоналом, які були віднесена до непрямих витрат.

6) Витрати на технічне обслуговування приміщень, комунальні послуги, послуги з охорони

Витрати на технічне обслуговування приміщень, комунальні послуги, послуги з охорони

класифікуються на прямі/ непрямі у тій же пропорції що і витрати на оренду приміщень.

7) Капітальні витрати

Капітальні витрати (ремонт офісу, меблі, обладнання, тощо) можуть бути як прямі так і непрямі. Віднести ці витрати до прямих можна тільки в тому випадку, коли це безпосередньо передбачено Проектом.  (При закупівлях майна для Проектів, що здійснюються за кошти американського уряду необхідно послугуватись відповідним циркуляром А-122 «Принципи віднесення коштів для неприбуткових організацій» (додаток В, пункт15)).

8) Витрати на ремонт та обслуговування обладнання

Витрати на обслуговування техніки та ремонтно-профілактичні роботи можуть бути класифіковані як прямі так і непрямі, відповідно до належності обладнання чи устаткування до конкретного Проекту

9) Інші прямі кошти організації.

До прямих коштів організації відносить також інші кошти, котрі безпосередньо пов’язані з реалізацією Проекту.

– оренда окремого приміщення для працівників, задіяних виключно у виконання Проекту

– витрати на рекламу та ЗМІ (якщо це передбачено конкретним Проектом);

– громадські просвітницькі кампанії, заходи з підвищення громадської обізнаності, що вони відносяться до конкретних цілей Проекту;

– веб-дизайн окремого сайту Проекту або окремої сторінки Проекту в межах веб-сайту , їх інформаційне наповнення і підтримка,

-семінари, навчання, тренінги, конференції та інші освітні та навчальні заходи, передбачені Проектом;

-тиражування, видання брошур, підручників, періодичних видань в межах завдань Проекту;

– поштові витрати, якщо вони стосувались розсилки листів, публікацій, матеріалів інших документів проекту до учасників Проекту;

– витрати на канцтовари та приладдя може бути віднесено до прямих витрат в разі, якщо: (а) вони використовувались для проведення заходів, передбачених Проектом; (б) якщо вони використовувались працівниками безпосередньо для виконання роботи по Проекту.

10) Інші непрямі кошти.

Організація визначає наступні види непрямих витрат:

– витрати на офісні товари, включно з канцелярськими товарами для всього офісу визначаються  як непрямі витрати;

– банківські  витрати;

– витрати на телефонний зв`язок та Інтернет;

(В окремих випадках витрати на зв’язок можуть відноситись до прямих витрат. Відповідне віднесення може бути здійснено виключно на підставі підтверджуючих документів, які беззаперечно доводять належність цих витрат до Проекту (роздруківок розмов з чіткою ідентифікацією номерів абонентів по вхідних та вихідних дзвінках, рахунків за використання окремих телефонних ліній чи номерів телефонів, що були придбані/виділені/підключені виключно для реалізації Проекту, тощо). Оплата міжнародних та міжміських телефонних розмов може відноситись до прямих витрат в разі наявності документів вказаних в попередньому реченні.)

– витрати на поштові та кур`єрські послуги (загально-адміністративного призначення);

– витрати на професійне навчання персоналу;

– витрати на страхування майна;

– витрати на зовнішній аудит;

– витрати на амортизаційні відрахування (методика амортизації визначається законодавством України та зазначена у наказі про облікову політику організації);

 1. Організація визнає в якості недопустимих наступні витрати:

-витрати на придбання алкогольних напоїв ;

-безнадійні борги;

-витрати на розваги;

-витрати на придбання товарів та послуг для особистого користування;

-штрафи та пені;

-відсотки за банківськими позиками;

-витрати на лобіювання та маркетинг;

-судові витрати.

Додаток 1

План кодування і класифікації витрат організації   Дата затвердження 28.07.2016
           
  Опис статті видатків Коди прямих витрат Коди непрямих витрат Код розширення субрахунку в 1С Класифікація коштів
1 Виконавчий директор 010101 020101 0101 змішані
2 Перший заступник виконавчого директора 010102 020102 0102 змішані
3 Заступник виконавчого директора 010102 020102 0102 змішані
4 Начальник відділу / його заступник 010103 020103 0103 змішані
5 Старший спеціаліст 010104 020104 0104 змішані
6 Спеціаліст 010105 020105 0105 змішані
7 Молодший спеціаліст 010106 020106 0106 змішані
8 Офісний адміністратор 020107 0107 непрямі
9 Технічний працівник 020108 0108 непрямі
10 Медичне страхування 010201 020201 0201 змішані
11 Обов’язкові внески до соціальних фондів 010202 020203 0202 змішані
12 Інші внески до соціальних фондів 010203 020203 0203 змішані
13 Консультант # 1 0103001 0203001 03001 змішані
14 Консультант # 2 0103002 0203002 03002 змішані
15 Консультант # 3 0103003 0203003 03003 змішані
16 Консультант # 4 0203004 03004 непрямі
17 Консультант # 5 0203005 03005 непрямі
18 Консультант # 6 0103006 03006 прямі
19 Консультант # 7 0103007 03007 прямі
20 Консультант # 8 0103008 03008 прямі
21 Консультант # 9 0103009 03009 прямі
22 Консультант # 10 0103010 03010 прямі
23 Консультант # 11 0103011 03011 прямі
24 Консультант # 12 0103012 03012 прямі
25 Консультант # 13 0103013 03013 прямі
26 Консультант # 14 0103014 03014 прямі
27 Консультант # 15 0103015 03015 прямі
28 Консультант # 16 0103016 03016 прямі
29 Консультант # 17 0103017 03017 прямі
30 Інші внески до соціальних фондів 010401 020401 0401 змішані
31 Інші 010402 020402 0402 змішані
32 Авіаквитки (міжнародні) 01050101 02050101 050101 змішані
33 Квитки на поїзд (міжнародні) 01050102 02050102 050102 змішані
34 Таксі за кордоном 01050103 02050103 050103 змішані
35 Візи 01050104 02050104 050104 змішані
36 Проживання за кордоном 01050105 02050105 050105 змішані
37 Добові за кордоном (харчування та непередбачені витрати) 01050106 02050106 050106 змішані
38 Транспортно-цін 01050201 01050201 050201 змішані
39 Авіаквитки (внутрішній рейс) 01050202 01050202 050202 змішані
40 Таксі в Україні 01050203 01050203 050203 змішані
41 Проживання в Україні 01050204 01050204 050204 змішані
42 Добові в Україні (харчування та непередбачені витрати) 01050105 01050205 050205 змішані
43 Інтернет 010601 020601 0601 змішані
44 Телефон / факс 010602 020602 0602 змішані
45 Поштові витрати 010603 020603 0603 змішані
46 Обладнання 010701 020701 0701 змішані
47 Програмне забезпечення 010702 020702 0702 змішані
48 Матеріали для проведення заходів 010703 0703 прямі
49 Тренінги 01070301 070301 прямі
50 Конференції 01070302 070302 прямі
51 Заходи для ЗМІ (медіа-конференції, брифінги) 01070303 070303 прямі
52 Круглі столи 01070304 070304 прямі
53 Наради 01070305 070305 прямі
54 Інше 01070306 070306 прямі
55 Канцелярське приладдя та матеріали 010704 020704 0704 змішані
56 Інші матеріали 010705 020705 0705 змішані
57 Оренда офісу 010801 020801 0801 змішані
58 Охорона 010802 020802 0802 змішані
59 Прибирання офісу 020803 0803 непрямі
60 Експлуатація і ремонт приміщень 020804 0804 непрямі
61 Інші послуги з управління майном 010805 020805 0805 змішані
62 Страхування 020806 0806 непрямі
63 Технічне обслуговування обладнання 010807 020807 0807 змішані
64 Банківські збори 020808 0808 непрямі
65 Збори, що підлягають сплаті в державні установи 010809 020809 0809 непрямі
66 Інші збори 010810 020810 0810 змішані
67 Юридичні послуги 010811 020811 0811 змішані
68 Навчання персоналу 020812 0812 непрямі
69 Розробка і закупівля реклами 010813 020813 0813 змішані
70 Юридичні послуги 020814 0814 непрямі
71 Професійний розвиток персоналу 020815 0815 непрямі
72 Ділові сніданки 020816 0816 непрямі
73 Щорічний аудит 020817 0817 непрямі
74 Розробка веб-сайтів 01081801 02081801 081801 змішані
75 Плата за обслуговування веб-сайту 01081802 02081802 081802 змішані
76 Пшдписка на професійні журнали і газети 010820 020820 0820 змішані
77 Матеріали з підтримки розвитку 010821 020821 0821 змішані
78 Друк та публікації 010822 020822 0822 змішані
79 Підписка 010823 020823 0823 змішані
80 Релама та оголошення 010824 020824 0824 змішані
81 Переклад 010825 020825 0825 змішані
82 Інші послуги 010826 020826 0826 змішані
83 Проведення загальних зборів і засідань правління 010901 020901 0901 змішані
84 Оренда приміщень для зборів і засідань 01090101 02090101 090101 змішані
85 Харчування та кава-брейки 01090102 02090102 090102 змішані
86 Проживання учасників 01090103 02090103 090103 змішані
87 Канцелярське приладдя 01090104 02090104 090104 змішані
88 Копіювання матеріалів 01090105 02090105 090105 змішані
89 Переклад 01090106 02090106 090106 змішані
90 Оренда обладнання 01090107 02090107 090107 змішані
91 Дорожні витрати учасників 01090108 02090108 090108 змішані
92 Інші витрати 01090109 02090109 090109 змішані
93 Семінари та конференції 010902 020902 0902 змішані
94 Оренда приміщень для семінарів і конференцій 01090201 02090201 090201 змішані
95 Харчування та кава-брейки 01090202 02090202 090202 змішані
96 Проживаня учасників 01090203 02090203 090203 змішані
97 Канцелярське приладдя 01090204 02090204 090204 змішані
98 Копіювання матеріалів 01090205 02090205 090205 змішані
99 Переклад 01090206 02090206 090206 змішані
100 Оренда обладнання 01090207 02090207 090207 змішані
101 Дорожні витрати учасників 01090208 02090208 090208 змішані
102 Інші витрати 01090209 02090209 090209 змішані
103 Круглі столи 010903 020903 0903 змішані
104 Оренда приміщень 01090301 01090302 090301 змішані
105 Харчування та кава-брейки 01090302 01090303 090302 змішані
106 Проживанння 01090303 01090304 090303 змішані
107 Канцелярське приладдя 01090304 01090305 090304 змішані
108 Копіювання матеріалів 01090305 01090306 090305 змішані
109 Переклад 01090306 01090307 090306 змішані
110 Оренда обладнання 01090307 01090308 090307 змішані
111 Дорожні витрати учасників 01090308 01090309 090308 змішані
112 Інші витрати 01090309 01090310 090309 змішані
113 Тренінги 010904 020904 0904 змішані
114 Оренда приміщень 01090401 02090401 090401 змішані
115 Харчування та кава-брейки 01090402 02090402 090402 змішані
116 Проживанння 01090403 02090403 090403 змішані
117 Канцелярське приладдя 01090404 02090404 090404 змішані
118 Копіювання матеріалів 01090405 02090405 090405 змішані
119 Переклад 01090406 02090406 090406 змішані
120 Оренда обладнання 01090407 02090407 090407 змішані
121 Дорожні витрати учасників 01090408 02090408 090408 змішані
122 Інші витрати 01090409 02090409 090409 змішані
123 Заходи для ЗМІ 010905 020905 0905 змішані
124 Оренда приміщень 01090501 02090501 090501 змішані
125 Харчування та кава-брейки 01090502 02090502 090502 змішані
126 Проживанння 01090503 02090503 090503 змішані
127 Канцелярське приладдя 01090504 02090504 090504 змішані
128 Копіювання матеріалів 01090505 02090505 090505 змішані
129 Переклад 01090506 02090506 090506 змішані
130 Оренда обладнання 01090507 02090507 090507 змішані
131 Дорожні витрати учасників 01090508 02090508 090508 змішані
132 Інші витрати 01090509 02090509 090509 змішані
133 Ознайомча поїздка 010906 020906 0906 змішані
134 Оренда приміщень 01090601 02090601 090601 змішані
135 Харчування та кава-брейки 01090602 02090602 090602 змішані
136 Проживанння учасників 01090603 02090603 090603 змішані
137 Канцелярське приладдя 01090604 02090604 090604 змішані
138 Копіювання матеріалів 01090605 02090605 090605 змішані
139 Переклад 01090606 02090606 090606 змішані
140 Оренда обладнання 01090607 02090607 090607 змішані
141 Дорожні витрати учасників 01090608 02090608 090608 змішані
142 Інші витрати 01090609 02090609 090609 змішані
143 Консалтинг 010907 020907 0907 змішані
144 Оренда приміщень 01090701 02090701 090701 змішані
145 Харчування та кава-брейки 01090702 02090702 090702 змішані
146 Проживанння учасників 01090703 02090703 090703 змішані
147 Канцелярське приладдя 01090704 02090704 090704 змішані
148 Копіювання матеріалів 01090705 02090705 090705 змішані
149 Переклад 01090706 02090706 090706 змішані
150 Оренда обладнання 01090707 02090707 090707 змішані
151 Дорожні витрати учасників 01090708 02090708 090708 змішані
152 Інші витрати 01090709 02090709 090709 змішані
153 Інші події 010908 020908 0908 змішані
154 Зарезервований 0110 0210 10 змішані
155 Неприпустимі витрати / неоплачувані витрати     11