ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЧЛЕНСТВО

Положення про членство в громадській організації “Вінницька обласна  організація спілка підприємців “Стіна” (надалі – Спілка) розроблене у відповідності до Статуту Спілки  (надалі – Положення про членство).

Положення про членство в Спілці визначає порядок набуття та припинення членства в Спілці, права та обов`язки її членів.

Стаття 1. Членство в Спілці. Порядок прийняття до Спілки

1.1.Членами Спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, що досягли 18 років, за умови дотримання ними вимог Статуту та вимог органів керування Спілки.

1.2.Особи, що поділяють мету, завдання Спілки, добровільно виявили бажання вступити до Спілки, активно сприяють виконанню Статутних завдань Спілки, беруть участь у її діяльності. Членство в Спілці є фіксованим і підтверджується записом у реєстрі членів Спілці.

1.3.Кожен член Спілки має надати достовірну контактну інформацію, а саме: номер телефону, електронну адресу, поштову адресу. Надаючи таку інформацію, кожен член Спілки надає згоду на використання та обробку персональних даних як це вимагає чинне законодавство України про захист персональних даних.

1.4.Членство в Спілки індивідуальне та добровільне, фізичні особи мають рівні права та обов’язки.

1.5.Члени Спілки вступають та вибувають із Спілки шляхом подачі заяви(у відповідній формі (Додаток 1)) про бажання вступу від фізичної особи, заяви та рішення відповідного органу управління — на ім’я Голови Правління Спілки.

1.6.Прийом нових членів до Спілки здійснюється в наступному порядку:

 • особа, яка бажає стати членом Спілки, подає належно оформлену заяву на ім’я Голови Правління Спілки;
 • Правління Спілки повинно розглянути подану заяву у двохмісячний термін і прийняти рішення про відмову або згоду на прийом у члени Спілки Правління Спілки має право відмовити у прийнятті особи в члени Спілки;
 • рішення про прийом у члени Спілкидоводиться заявнику у вигляді електронного листа (підтвердження) в 10-денний термін з дня прийняття рішення.

Стаття 2. Права та обов`язки Членів Спілки

2.1.Члени Спілки мають право:

 • брати участь у Статутній діяльності та заходах Спілки;
 • обирати і бути обраними до складу Статутних органів Спілки;
 • брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях Статутних органів, до складу яких вони обрані;
 • вносити пропозиції до Статутних органів усіх рівнів та відстоювати свою точку зору до прийняття більшістю відповідного рішення;
 • на участь у Загальних Зборах, засіданнях керівних органів, до складу яких вони обрані;
 • отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності Спілки, за умови захисту конфіденційної інформації та персональних даних;
 • можуть одержувати підтримку щодо захисту та реалізації своїх прав і інтересів;
 • вільно відстоювати і пропагувати власні творчі ідеї, проекти, програми та пропозиції з питань, що обговорюються в Спілці до прийняття рішень з цих питань;
 • висловлювати свою думку щодо персонального складу кандидатур, які пропонуються для обрання до Статутних органів Спілки;
 • брати участь в усіх заходах, що проводяться Спілкою;
 • вносити членські, добровільні внески та пожертвування, що необхідні для здійснення статутної мети та завдань Спілки;
 • мати доступ до фінансових та інших звітів Спілки;
 • на підставі відповідного доручення представляти інтереси Спілки та діяти від її імені;
 • добровільно припиняти членство в Організації за власною письмовою заявою.

2.2. Члени Організації зобов’язані:

 • виконувати вимоги цього Положення, Статуту Спілки, рішень Загальних зборів та інших органів управління Спілки;
 • сприяти здійсненню мети і завдань Спілки;
 • сумлінно виконувати свої обов’язки;
 • брати активну участь у діяльності Спілки;
 • не допускати дій, що можуть нанести Спілціматеріальну шкоду чи пошкодять репутацію Спілки;
 • своєчасно сплачувати вступні та членські внески в порядку і розмірах, що регулюються Положенням про порядок сплати вступних та членських внесків, затвердженого Правлінням Спілки;
 • виконувати інші обов’язки згідно рішень органів управління Спілки.

2.3. Члени Спілки мають право делегувати свої повноваження іншим членам Спілкишляхом направлення відповідного письмового або електронного повідомлення Правлінню Спілки за допомогою Інтернет-зв’язку. Повідомлення має містити інформацію достатню для ідентифікації делегата та обсяг його повноважень. Порядок направлення повідомлення та обсяг інформації, який має містити таке повідомлення визначається Правлінням Спілки шляхом прийняття ним відповідного рішення.

2.4. Правління Спілки має право встановлювати відзнаки, інші засоби громадського заохочення для членів Спілки та інших осіб, які сприяли виконанню Статутних завдань Спілки

2.5. Правління має право приймати рішення про прийняття інших осіб, які сприяли виконанню статутних завдань Організації протягом не менш ніж 12 місяців, в почесні члени Організації на підставі рекомендації принаймні двох членів Організації.

Стаття 3. Облік членів

3.1.Облік Членів Спілки здійснюється Правлінням, що обирається Загальними Зборами.

3.2.Членство в Спілці є фіксованим і підтверджується записом у реєстрі Членів Спілки. Правління Спілки забезпечує можливість ведення електронного обліку Членів .

Стаття 4. Припинення членства в Спілці

4.1. Член Спілки припиняє своє членство:

 • за власним бажанням (при цьому подається заява на ім’я Голови Правління Спілки);
 • у зв’язку з виключенням із Спілки у порядку передбаченому Статутом;
 • Член Спілки може бути виключений з неї за рішенням Правління за порушення Статутних вимог та положень внутрішніх нормативних документів Спілки. Рішення про виключення з членів може бути оскаржено до Загальних зборів.

4.2. Член Спілки має право добровільно у будь-який час припинити членство (участь) у Спілці шляхом подання заяви на ім’я Голови Правління Спілки. Членство в Спілці припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З того самого дня припиняється перебування члена Спілки на будь-яких виборних посадах у Спілці.

4.3.Примусове виключення здійснюється Загальними зборами Спілки виключно у випадках:

 • за грубі порушення вимог Статуту;
 • систематичні невиконання рішень Статутних органів;
 • вчинення дій або бездіяльності, несумісних із метою Спілки;
 • вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну майнову або немайнову шкоду Спілці;
 • за несплату членських внесків чи у разі наявності інших боргів перед Спілкою;
 • вчинення дій, спрямованих на підрив авторитету, територіальної цілісності та національної безпеки України, порушенням прав людини, пропагандою війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі.

4.4.Рішення про прийняття, виключення, примусове виключення з членів Спілкиприймається простою більшістю голосів від числа присутніх членів Ради Спілки.

4.5.Скарги на рішення, дії або бездіяльність керівних органів Спілки, пов’язаних із набуттям та припиненням членства, правами та обов’язками членів, розглядаються черговими Загальними Зборами. Якщо чергові Загальні Збори уповноважать інший постійний або тимчасовий орган, то у такому випадку скарги уповноваженим іншим постійним або тимчасовим органом розглядаються протягом двох місяців з дня її надходження.

Стаття 5. Порядок затвердження, внесення змін та доповнень до цього Положення

5.1. Дане Положення затверджується Рішенням Загальних Зборів Спілки.

5.2. За рішенням Загальних Зборів Спілки до цього Положення можуть бути внесені зміни та доповнення.

Голова Правління                                        О.В.Печалін