ПОЛОЖЕННЯ про організацію та проведення конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови облдержадміністрації 17 квітня 2018 року № 315

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області 25 квітня 2018 року за № 58/1554

 

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію та проведення  конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи)

 І. Загальні положення

 1. Положення про організацію та проведення конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи) (далі – Положення) визначає механізм надання на конкурсних засадах грантів з обласного бюджету підприємцям-початківцям (далі – Конкурс).
 2. У цьому Положенні терміни вживаються  у наступних  значеннях:
  •  підприємці-початківці (стартапи) – це юридичні особи та  фізичні особи-підприємці, які зареєстровані та здійснюють підприємницьку діяльність у Вінницькій області не більше двох років;
  • грант – це безповоротна фінансова підтримка юридичних осіб  та фізичних осіб-підприємців для здійснення підприємницької діяльності з подальшим звітом про використання  отриманих коштів.
 3. Положення розроблено в рамках реалізації Стратегії  розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької області на період до 2020 року, за-твердженої  рішенням 27 сесії  Вінницької обласної Ради 7 скликання  від 20 грудня 2017 року № 576.
 4. Головним розпорядником коштів обласного бюджету з надання грантів є Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької обласної державної адміністрації (далі – Головний розпорядник).
 5. Головний розпорядник на конкурсних засадах визначає виконавця, який забезпечує організацію та проведення Конкурсу відповідно до умов цього Положення (далі – Виконавчий адміністратор).

ІІ. Мета і завдання Конкурсу

 1. Метою проведення Конкурсу є підтримка підприємницьких ініціатив та надання методично-консультативної допомоги громадянам України щодо започаткування власної справи та підприємцям-початківцям щодо розвитку бізнесу.
 2. Завданнями Конкурсу є:
  1. надання грантів для реалізації перспективних бізнес-планів;
  2. надання методично-консультативної допомоги громадянам України та підприємцям-початківцям щодо організації та ведення власного бізнесу;
  3. популяризація ідей підприємництва.

ІІІ. Умови участі у Конкурсі

 1. У Конкурсі можуть приймати участь підприємці-початківці (стартапи), а також  громадяни України віком від 18 років, зареєстровані у Вінницькій області, які мають намір розпочати підприємницьку діяльність (далі – Учасники).
 2. Об’єктом відбору Конкурсу є бізнес-плани, які передбачають започаткування підприємницької діяльності, створення нових напрямків або розширення вже існуючих видів діяльності (виробництв, послуг), а також забезпечують створення нових робочих місць та досягнення економічного ефекту.
 3. Участь у Конкурсі є безкоштовною.
 4. Учасниками Конкурсу не можуть бути суб’єкти господарювання, які:
  1. є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;
  2. є нерезидентами України, за винятком випадків, передбачених міжнародними договорами України;
  3. здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют;
  4. надають в оренду нерухоме майно, що є одним з основних видів діяльності;
  5. визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;
  6. перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;
  7. подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за отриманням гранту;
  8. мають заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;
  9. одержали гранти з порушенням умов їх надання або умов щодо цільового використання бюджетних коштів, що доведено в установленому законом  порядку;
  10. одержують аналогічну за видами державну підтримку, строк надання якої не закінчився;
  11. здійснюють  господарську діяльність понад два роки.

IV. Організаційні засади проведення Конкурсу

 1.  Конкурс бізнес-планів проводиться протягом трьох місяців у три етапи.
 2. Конкурсний відбір бізнес-планів здійснюється конкурсною комісією з визначення переможців конкурсу бізнес-планів підприємців-початківців (стартапів) (далі – Конкурсна комісія), склад та Положення про яку затверджуються Головним розпорядником.
 3. До складу Конкурсної комісії включаються представники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, голова постійної комісії обласної Ради з питань розвитку промисловості і підприємництва, інвестиційної та регуляторної політики, представники громадських організацій та об’єднань суб’єктів господарювання, які не мають права брати участь в Конкурсі в якості Учасників.
 4. Перший етап Конкурсу триває протягом шести тижнів. На першому етапі Виконавчий адміністратор відповідно до умов цього Положення:
  • забезпечує розміщення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації оголошення про початок Конкурсу, умови його проведення і термін прийняття заявок на участь;
  • проводить інформаційну кампанію щодо популяризації Конкурсу;
  • забезпечує он-лайн реєстрацію заявок Учасників.
 5. Другий етап Конкурсу триває протягом чотирьох тижнів. На другому етапі  Виконавчий адміністратор:
  • організовує та проводить для Учасників семінари-консультації з підготовки, написання та оформлення бізнес-планів;
  • приймає бізнес-плани на участь у Конкурсі.
 6. Третій етап Конкурсу триває протягом  двох  тижнів. На третьому етапі:
  • голова Конкурсної комісії призначає дату її засідання;
  • Виконавчий адміністратор не пізніше 7 робочих днів до дня засідання Конкурсної комісії повідомляє членів Конкурсної комісії та Учасників Конкурсу про дату засідання та надсилає бізнес-плани Учасників електронною поштою членам Конкурсної комісії для ознайомлення та підготовки до засідання Конкурсної комісії;
  • засідання Конкурсної комісії та визначення переможців Конкурсу.
 7. Для участі в Конкурсі Учасники подають:
  • на першому етапі Конкурсу – заявку оформлену за зразком згідно з додатком 1;
  • на другому етапі Конкурсу – бізнес-план,  обсягом не більше 30 сторінок друкованого тексту формату А4.
 8. Бізнес-плани, надані для участі в Конкурсі, Учасникам не повертаються.
 9. За повноту і достовірність відомостей в поданих на Конкурс документах відповідає Учасник.
 10. Бізнес-план на засіданні Конкурсної комісії представляє автор або авторський колектив чисельністю не більше ніж три особи.
 11. Критеріями оцінки бізнес-планів є:
  • оригінальність та обґрунтованість ідеї;
  • наявність фінансово-економічного обґрунтування бізнес-плану;
  • обсяг прибутку та рентабельність виробництва (надання послуг);
  • кількість робочих місць, які планується створити;
  • рівень середньомісячної заробітної плати працівників;
  • обсяг надходжень до бюджету від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів);
  • строк окупності бізнес-плану.

Оцінка бізнес-планів проводиться членами Конкурсної комісії особисто,  кожного бізнес-плану за 5-бальною шкалою (1 – найнижчий бал, 5 – найвищий бал) і заноситься до оціночної відомості Учасників Конкурсу згідно з додатком 2. Максимальна сума балів у сукупності дорівнює 35.

Сумарний бал вказується у протокольному рішенні Конкурсної комісії по кожному бізнес-плану Учасників Конкурсу.

 1. Переможцями конкурсного відбору визнаються Учасники, бізнес-плани яких отримали найбільшу кількість балів.
 2. Рішення Конкурсної комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні і оформлюється протоколом. У разі рівного розподілу голосів, голос голови Конкурсної комісії є вирішальним.
 3. Конкурсна комісія призначає і встановлює наступні розміри грантів:
  • до 50 тис. грн можуть отримати Учасники, реалізація бізнес-планів яких передбачається у різних сферах діяльності незалежно від їхнього місцезнаходження;
  • до 80 тис. грн можуть отримати Учасники, реалізація бізнес-планів  яких передбачається у різних сферах діяльності виключно у сільській місцевості;
  • до 100 тис. грн можуть отримати Учасники, реалізація бізнес-планів яких передбачає спів фінансування у розмірі не менше 30% від суми гранту.
 1. Переможці Конкурсу зобов’язані:
  • звітувати Виконавчому адміністратору про реалізацію бізнес-плану, який включатиме опис заходів та результативні показники, а саме: кількість створених нових робочих місць, рівень середньомісячної заробітної плати  працівників, розмір сплачених  за видами податків, обов’язкових платежів до бюджету, обсяг реалізованої продукції (послуг),  фінансовий результат діяльності;
  • не припиняти підприємницьку діяльність  протягом двох років;
  • не скорочувати чисельність працівників;
  • отриманий грант витрачати виключно на реалізацію мети, яка зазначена в бізнес-плані;
  • сплатити всі податки та збори пов’язані з отриманням гранту або доходами внаслідок своєї підприємницької діяльності.
 2. У разі виникнення спірних та інших питань щодо надання гранту чи незгоди Учасника Конкурсу з рішенням Конкурсної комісії, він має право оскаржити рішення, дії або бездіяльність Конкурсної комісії в установленому законодавством порядку.
 3. Рішення Конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Вінницької обласної державної адміністрації. Оголошення переможців  відбувається на засіданні Конкурсної комісії.
 4. Протягом 5 робочих днів після прийняття рішення Конкурсною комісією Виконавчий адміністратор надсилає усім Учасникам Конкурсу витяг з протоколу засідання Конкурсної комісії.
 5. Обов’язковою умовою отримання гранту для громадян України – переможців Конкурсу є здійснення державної реєстрації підприємницької діяльності у Вінницькій області.
 6. До організації та проведення Конкурсу можуть залучатися також інші громадські організації, благодійні фонди, комерційні структури, які поділяють мету Конкурсу та готові надати організаційне чи матеріальне сприяння у проведенні Конкурсу.

V. Фінансове забезпечення Конкурсу

 1. Виконавчий адміністратор для використання коштів обласного бюджету відкриває в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Вінницькій області реєстраційний рахунок.
 2. Протокол засідання Конкурсної комісії є підставою для укладання угоди між Головним розпорядником та Виконавчим адміністратором, відповідно до якої кошти на отримання грантів Учасників-переможців направляються на рахунок Виконавчого адміністратора.
 3. На підставі витягу з протоколу засідання Конкурсної комісії, наданого переможцям Конкурсу, між Виконавчим адміністратором та Учасником-переможцем укладається угода, в якій зазначаються розмір та порядок надання гранту.
 4. Виконавчий адміністратор здійснює контроль за виконанням результативних показників бізнес-планів, в тому числі проводить постійний моніторинг реалізації бізнес-планів переможцями конкурсу, та інформує Головного розпорядника.
 5. Головний розпорядник здійснює контроль за цільовим використанням коштів.

Директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації                                   

Володимир МЕРЕЖКО