ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНЕСКІ ТА ВИТРАТИ

Положення про внески та витрати Громадської організації “Вінницька обласна організація“Спілка підприємців СТІНА”(надалі – Спілка) розроблене у відповідності до Статуту Спілки (надалі Положення про внески) та Політики членства.

Положення про внески Спілки визначає порядок сплати вступних, щорічних членських внесків членами Спілки інших внесків, передбачених Статутом Спілки, а також умови та порядок понесення витрат Спілкою.

Стаття 1. Загальні положення

1.1.При вступі до Спілки, заявники (фізичні особи – громадяни України, іноземці та особи без громадянства)отримують статус Асоційованого члена* та сплачують вступний внесок та членський внесок за перший рік членства.

1.2.Вступний внесок сплачується лише один раз при вступі до складу Членів Спілки.

1.3.Членський внесок сплачується щорічно.

1.4.Членський внесок за перший рік сплачується при вступі до складу Членів Спілки.

1.5.Щорічні членські внески сплачуються не пізніше, як за місяць до закінчення річного терміну членства в Спілці.

При цьому перший рік членства починає свій перебіг з моменту розгляду заяви та прийняття рішення Правлінням Спілки про  прийняття заявника до складу Членів Спілки.

1.6.Для підтвердження сплати вступного та першого щорічного членського внеску заявник надсилає до Правління Спілки копію квитанції про відповідну сплату або підтверджують сплату іншим способом за узгодженням з Правлінням Спілки.

1.7.За місяць до закінчення першого і наступних років членства в Спілці Правління Спілки повідомляє членів про необхідність сплати щорічного членського внеску.

1.8.Члени Спілки, крім вступних та членських внесків у встановленому розмірі, можуть вносити до Спілки також безповоротну фінансову допомогу, добровільні пожертви, цільові та інші внески:

1.8.1.Інші особи, які не є Членами Спілки також можуть вносити до Спілки безповоротну фінансову допомогу, добровільні пожертви, цільові та інші внески.

1.9.Безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертви, цільові та інші внески можуть бути виражені як у грошовій, матеріальній (майновій), інтелектуальній, так і в іншій формі.

1.10. Сплата безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань часом та розмірами не обмежується.

1.11.Сплата цільових та інших внесків може бути обмежена певним періодом часу та розмірами в залежності від цілей та потреб сплати таких внесків.

1.12.Грошові надходження від внесків Членів Спілки використовуються Спілкою для реалізації її статутної мети та завдань, реалізації проектів та програм, розвитку матеріально – технічної бази, покриття адміністративних витрат та утримання виконавчих органів Спілки.

1.13.Розмір вступних та членських внесків може відрізнятися для окремих категорій Членів Спілки.

1.14.Загальний розмір вступного та щорічного членського  внеску затверджується ПравліннямСпілки.

1.15.Вступний та щорічні членські внески вважаються сплаченими з моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок Спілки.

1.16.Правління контролює правильність та своєчасність сплати щорічних членських внесків.

1.17.Правомірність використання коштів, що поступили на рахунок Спілки, не рідше одного разу в рік, перевіряє Ревізор. Про результати перевірок Ревізор доповідає Загальним зборам Спілки.

Стаття 2. Розмір вступного та щорічного членських внесків

2.1.Розмір вступного внеску  становить 600 грн. 00 коп. з однієї особи.

2.2.Розмір щорічного членського внеску з однієї особи для представників бізнесу/організації/підприємства становить:

  • мікробізнесу (фізичних осіб підприємців) з обігом коштів до 1,2 млн. грн. складає 1200 грн. за рік.
  • малих підприємств та фізичних осіб підприємців, в яких річний обіг коштів не перевищує 5 млн. грн. складає 2400 грн. за рік.
  • середніх підприємств в яких річний ліміт обігу коштів перевищує  5 млн. грн. складає 4 800 грн. за рік.
  • афілійованих учасників та інсайдерів Спілки форма та сума членського внеску погоджується Правлінням в кожному випадку індивідуально.

Стаття 3. Звільнення від сплати внесків, зменшення розміру внесків, розстрочка та відстрочка сплати внесків

3.1.В окремих випадках за відповідною заявою Правління може надати такі пільги:

  • розстрочка сплати вступного внеску;
  • відстрочка сплатити щорічних членських внесків;
  • зменшення розміру щорічних членських внесків.

3.2. Рішення Правління щодо надання пільг при сплаті внесків приймається у кожному випадку окремо на підставі поданої заявником заяви. Рішення Правління, діє протягом календарного року, в якому була подана заява.

3.3.В разі розстрочення сплати вступного внеску, перша частина платежу має становити не менше половини вступного внеску. Розстрочка передбачає оплату внеску частинами не більше ніж на 6 місяців.

3.4.Відстрочка встановлюється Правлінням на підставі поданої Членом Спілки заяви на строк не більше 3 – х місяців.

3.5.За клопотанням Члена Спілки Правління може зменшити розмір його щорічного членського внеску, але не більш як на 50 %.

3.6.Заяви про застосування пільгових умов сплати внесків розглядаються Правлінням у місячний термін з дня їх надходження і направленням відповіді про результат її розгляду листом або електронним листом.

3.7.В окремих випадках Правління Спілки може прийняти рішення про надання пільг при сплаті внесків особам, що надали значну матеріальну допомогу Спілки. У цьому випадку подання заяви про надання пільг не вимагається.

Стаття 4. Порядок затвердження, внесення змін та доповнень до цього Положення

4.1. Дане Положення затверджується Правлінням Спілки.

4.2.За рішенням Загальних зборів до цього Положення можуть бути внесені зміни та доповнення.

4.3. Всі додаткові роз`яснення, рішення як Загальних зборів так і Правління Спілки, які прийняті та стосуються змісту даного Положення, є невід`ємними його додатками.

*Асоційований член – член громадської організації без права голосу протягом 2 років від моменту прийняття в організацію, у випадку рекомендацій членів Правління термін статусу Асоційованого члена може бути зменшено до 1 року.