СТАТУТ

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ «СПІЛКА ПІДПРИЄМЦІВ «СТІНА» (надалі − Організація) є добровільною, незалежною, неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує громадян України та створена для задоволення та захисту законних соціальних, економічних, творчих, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів своїх членів та громади, для реалізації мети і завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Повне найменування Організації:

українською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ «СПІЛКА ПІДПРИЄМЦІВ «СТІНА»;
англійською мовою : NON GOVERNMENT ORGANIZATION «VINNITSA REGION ORGANIZATION «ENTERPRENEURS  UNION «WALL».
Скорочене найменування Організації:
українською мовою: ГО «ВОО «СП «СТІНА».
англійською мовою : NGO «VRO «EU«WALL».
1.3.Організація здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», законодавства України та цього Статуту.
1.4. Організація  будує  свою  роботу  на  принципах  добровільності,  самоврядності,вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу своїх членів, прозорості, відкритості та публічності.
1.5. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації, має самостійний баланс, відокремлене майно, всі не заборонені законом види рахунків в установах банків, штампи і печатки встановленого зразка.
1.6. Організація є неприбутковою організацією за законодавством України і не має на меті одержання і розподілу прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників Організації.
1.7. Організація може мати свою символіку, яка затверджується Правлінням Організації та підлягає реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.
1.8. Діяльність Організації поширюється на територію України.
1.9. Місцезнаходження Організації: 21000, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Константиновича, будинок 11, квартира 16

 1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Основною метою діяльності Організації є сприяння формуванню в Україні демократичного, ринкового, правового, відкритого, національно свідомого, духовно та культурно розвиненого суспільства, задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів своїх членів.

2.2. Основними завданнями діяльності Організації є:
– сприяння дослідженню проблем забезпечення участі громадян у процесі державного управління, формування альтернативних громадських варіантів політичних рішень у різних сферах соціально-економічного життя суспільства;
– сприяння створенню необхідних умов для реалізації законодавчих і нормативно-правових актів;
– сприяння підвищенню рівня демократичності й відкритості процесу державного управління;
– сприяння розвитку діючих і запровадженню нових форм та процедур громадського контролю за діяльністю органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
– надання громадським організаціям організаційно-методичної допомоги задля сприяння підвищенню їх соціально-економічної ролі;
– сприяння та участь у проведенні навчальних і консультаційних заходів для широкого залучення громадських організацій та незалежних експертів до процесу державного управління,  процедур  аналізу  проектів  регуляторних  актів  та  відстеженню  ефективності діючих регулювань і підготовки ними своїх зауважень і пропозицій;
– сприяння та взяття участі у фундаментальних дослідженнях;
– сприяння залученню інвестицій у розвиток громадських ініціатив;
– сприяння інформаційній, організаційній та матеріальній підтримці діяльності членів Організації, інших об’єднань громадян;
– сприяння одержанню від органів місцевої влади та управління, органів місцевого самоврядування інформації, необхідної для реалізації своїх цілей і завдань;
– сприяння в створенні інформаційних банків за різними напрямками та тематикою;
– сприяння в організації та проведенні занять, лекцій, семінарів, конференцій, зустрічей, форумів, виставок, тощо;
– налагодження зв’язків, обмін інформацією, надання підтримки і координація дій між громадськими організаціями, в тому числі з іноземними та міжнародними, членами Організації і громади та сприяння в реалізації їх спільних інтересів;
– представництво інтересів учасників Організації, в тому числі в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;
– сприяння громадським ініціативам і діяльності добровільних об’єднань фахівців, які мають на меті, зокрема, розвиток економічних досліджень, регуляторної політики, а також демократичного урядування;
– сприяння органам державної влади та органам місцевого самоврядування, іншим особам в сфері економічного розвитку, а також участь у дорадчих та робочих органах;
– участь у розробці, громадському обговоренні, контролі, експертизі та моніторингу рішень та нормативно-правових і регуляторних актів, а також їх проектів, що стосуються мети і завдань Організації;
– сприяння здійсненню місцевих, регіональних, державних і міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні;
– сприяння міжнародній співпраці, пов’язаній із метою і діяльністю Організації;

2.3. Для досягнення своєї статутної мети та виконання статутних завдань у порядку, встановленому законодавством, Організація, зокрема, має право:
– укладати договори та виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав;
– взаємодіяти з державними та громадськими організаціями, учбовими закладами, політичними об’єднаннями, творчими товариствами, спортивними, науковими, іншими організаціями та громадянами в Україні та за кордоном;
– одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань;
– представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних, громадських органах та судах України;
– брати участь у творчих і культурних заходах, проводити за власною ініціативою масові заходи творчого та культурного характеру;
– ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
– здійснювати ресурсну підтримку інших неприбуткових організацій без отримання прибутку (надання приміщень, іншого майна тощо);
– запрошувати в Україну іноземних громадян, направляти за кордон членів Організації для реалізації проектів та програм Організації;
– вносити пропозиції до органів влади і управління;
– розробляти та подавати органам державної влади та місцевого самоврядування проектів правових актів, програм, стратегій, планів розвитку, а також аналіз та подання висновків та пропозицій щодо проектів вказаних документів;
– впроваджувати практичне здійснення програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного, культурного та духовного становища населення;
– проводити громадські експертизи;
– брати участь у формуванні громадської думки шляхом виступів у засобах масової інформації, лекційної пропаганди, проведення адвокасі кампаній та в інший спосіб, не заборонений законом;
– надавати інформаційну, консультаційну, правову та іншу допомогу учасникам та іншим особам;
– брати участь у розробці та виконанні місцевих, регіональних, державних (національних) та міжнародних програм і проектів, пов’язаних із виконанням статутних завдань, запрошувати до участі в роботі фахівців, зацікавлених осіб, організації як українські, так і закордонні;
– встановлювати і розвивати міжнародні зв’язки, співпрацю та обмін досвідом, залучати експертів, фахівців та громадськість до участі у програмах та заходах Організації;
– створювати відокремлені підрозділи, бути учасником спілок, асоціацій та інших об’єднань, що сприяють виконанню статутних завдань Організації;
– отримувати та надавати фінансову допомогу, внески, гранти, інші кошти і майно від резидентів і нерезидентів, отримувати та управляти ендавментами, бути виконавцем державного замовлення;
– бути суб’єктом права інтелектуальної власності, інформаційних правовідносин, одержувати публічну інформацію, досліджувати громадську думку, створювати та обробляти бази даних, розповсюджувати інформації, пропагувати ідеї, мету, завдання, діяльність, найменування і символіку Організації;
– бути учасником (засновником) засобів масової інформації (в тому числі електронних), інших підприємств (товариств), організацій та установ (закладів), що сприяють виконанню статутних  завдань, а також бути суб’єктом видавничої справи;
– створювати та підтримувати інформаційні ресурси;
– брати участь в організації та проведенні конкурсів, досліджень, конференцій, лекцій, форумів, виставок, семінарів та інших просвітніх, освітніх, наукових, культурних та благодійних заходів, а також мирних зібрань та інших масових заходів, що сприяють виконанню мети і завдань Організації;
– здійснювати методичну діяльність, організовувати та проводити соціологічні дослідження стосовно соціальних, правових,  політичних, економічних, екологічних, культурних, просвітницьких, молодіжних  та інших суспільних проблем та відповідних рухів;
– популяризувати свою назву, свою символіку та іншу атрибутику, розповсюджувати інформацію про діяльність та позицію Організації, пропагувати мету, принципи та завдання Організації, в тому числі через засоби масової інформації та соціальних мережах;
– самостійно визначати форми та системи організації оплати праці штатних працівників Організації;
– залучати до роботи в організації за трудовим договором, договорами цивільно-правового характеру, договором підряду громадян, які не є членами Організації;
– встановлювати почесні відзнаки для осіб, які сприяють статутній меті і діяльності Організації.
Організація може здійснювати інші права, передбачені законодавством.

2.4. З метою виконання своїх Статутних завдань і цілей Організація може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій зі статусом юридичної особи, застосовувати підприємства в порядку, встановленому законодавством.

 

 1. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Членом Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, досягли 18 років та активно сприяють виконанню статутних завдань Організації.

3.2. Правління Організації приймає рішення про прийняття в члени Організації після одержання письмової заяви, в якій особа підтверджує зобов’язання виконувати Статут, а також згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до Статуту і чинного законодавства.

Прийом у члени Організації здійснюється Правлінням Організації простою більшістю голосів за письмовою заявою кандидата протягом 5 робочих днів з моменту подання заяви. Відмова у прийнятті особи членом (учасником) Організації повинна бути вмотивованою.

Правління Організації приймає рішення про прийняття особи в члени Організації та вносить відповідний запис у Реєстр членів Організації не пізніше ніж через два місяці після одержання письмової заяви, в якій особа підтверджує зобов’язання виконувати Статут, а також згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до статутних завдань і чинного законодавства.

3.3. Членcтво в організації є індивідуальним.

3.4. Відповідальність за збереження Бази даних членів організації несе Правління та інші особи, які визначаються Правлінням та мають доступ до даної бази даних.

3.5. Припинення членства в Організації відбувається на підставі:

1) письмової заяви члена, поданого до Правління Організації або іншого статутного органу Організації, яким було прийнято рішення про прийом особи у члени Організації;

2) рішення Правління або уповноваженого нею органу.

Членство в Організації припиняється у разі смерті особи.

Припинення членства не є підставою для припинення або невиконання будь-яких зобов’язань відповідно до цивільно-правових чи трудових договорів.

Припинення членства має наслідком припинення перебування особи на посаді.

Правління або уповноважений нею орган приймає рішення про виключення члена Організації в випадку:

1) неодноразового порушення вимог Статуту;

2) вчинення дій або бездіяльності, несумісних із метою Організації;

3) вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну майнову або немайнову шкоду Організації;

4) неучасті в діяльності Організації протягом 12 попередніх місяців.

Скарги на рішення, дії або бездіяльність керівних органів, пов’язаних із набуттям та припиненням членства, правами та обов’язками членів, розглядаються черговими Загальними  Зборами. Якщо чергові Загальні Збори уповноважить інший постійний або тимчасовий орган, скарги розглядаються протягом двох місяців після того, як особа дізналася або мала дізнатися про указані рішення, дії або бездіяльність.

3.6. Правління має право приймати рішення про прийняття інших осіб, які сприяли виконанню статутних завдань Організації протягом не менш ніж 12 місяців, в почесні члени Організації на підставі рекомендації принаймні двох членів Організації.

3.7. Правління має право встановлювати відзнаки, інші засоби громадського заохочення для членів Організації та інших осіб, які сприяли виконанню статутних завдань Організації.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Права та обов’язки членів Організації реалізуються в порядку, визначеному цим Статутом.

4.2. Члени Організації мають право:

 • брати участь у статутній діяльності та заходах Організації;
 • брати участь у Загальних Зборах, обирати і бути обраними до керівних органів Організації;
 • вносити пропозиції, заяви та скарги на розгляд керівних органів;
 • отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності Організації, за умови захисту конфіденційної інформації та персональних даних;
 • матеріально підтримувати Організація, в тому числі шляхом внесення добровільних пожертвувань;
 • добровільно припиняти членство в Організації.

4.3. Члени Організації зобов’язані:

– виконувати вимоги Статуту і рішення керівних органів, пов’язані з виконанням статутних завдань Організації;

– сприяти виконанню статутних завдань Організації;

– пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Організації;

– виконувати вимоги керівних органів Організації щодо порядку та умов використання персональних даних та іншої інформації, яка є конфіденційною;

– брати активну участь у діяльності;

– не допускати дій, що перешкоджають реалізації діяльності;

– дбати про зміцнення авторитету.

 1. СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ, КЕРІВНІ ОРГАНИ ТА ЇХНІ ПОВНОВАЖЕННЯ

5.1. Керівними органами Організації є:

5.1.1. вищий керівний орган – Загальні Збори;

5.1.2. постійний виконавчий орган – Правління ;

5.1.3. керівник організації – Голова Правління;

5.2. Загальні збори.

5.2.1. Вищим органом є Загальні Збори, які складаються безпосередньо із членів Організації.

5.2.2. Загальні Збори скликаються Правлінням не рідше одного разу протягом календарного року. Правління повідомляє членів громадського об’єднання про час і місце чергових Загальних зборів не пізніше ніж за 10 робочих днів до їх проведення. Чергові Загальні Збори мають право приймати рішення, якщо в голосуванні беруть участь більшість від усіх членів громадського об’єднання, які перебувають на обліку на день проведення Загальних Зборів.

5.2.3. Позачергові Загальні Збори можуть бути скликані за вимогою Правління або у разі отримання письмової вимоги не менше половини членів Організації. Правління повідомляє членів Організації про час і місце позачергових Загальних Зборів не пізніше ніж через 10 робочих днів після прийняття відповідного рішення або одержання письмової вимоги про їх скликання.

Члени Організації, у випадку невиконання Правлінням відповідної письмової вимоги, повідомляють членів організації про час і місце позачергових Загальних Зборів відповідно до Статуту самостійно.

5.2.3. Загальні Збори є правомочними за умови присутності більше половини членів Організації.

5.2.5. До виключної компетенції Загальних Зборів належить прийняття рішень про:

 • затвердження змін і доповнень до Статуту;
 • затвердження основних напрямків, планів і програм діяльності Організації;
 • затвердження річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів;
 • обрання голови та інших членів Правління, Ревізора;
 • участь Організації в інших юридичних особах, а також в об’єднаннях юридичних осіб;
 • створення і припинення відокремлених підрозділів Організації;
 • розпорядження майном Організації, делегування окремих повноважень іншим органам або особам (крім тих, що законами віднесені до повноважень вищого керівного органу);
 • проведення незалежного фінансового або іншого аудиту Організації;
 • прийняття рішення про саморозпуск/реорганізацію.

5.2.6. Процедура голосування визначається Загальними Зборами. Рішення про прийняття, внесення змін до Статуту, про реорганізацію або ліквідацію приймаються 3/4 голосів членів, які беруть участь у голосуванні, але не менше 75% загальної кількості членів.

5.2.7. Всі інші рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості членів, зареєстрованих на Загальних Зборах.

5.2.8. Загальні Збори мають право приймати рішення з інших питань, які не належать до компетенції інших керівних органів Організації.

5.2.9. Рішення Загальних Зборів оформлюються протоколом, який підписується Головуючим та секретарем.

5.3. Правління.

5.3.1. Постійно діючим керівним органом між Загальними Зборами є Правління.

5.3.2. Правління обирається Загальними зборами на 5 (п’ять років). Одна й та сама особа може обиратися до складу Правління неодноразово.

5.3.3. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Правління, Загальними Зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про їх переобрання або обрання нового складу Правління, повноваження таких членів Правління продовжуються до моменту прийняття Загальними Зборами рішення про їх переобрання.

5.3.4. Відкликання члена Правління та зміна складу Правління здійснюється Загальними Зборами за поданням їх членів. Зміна компетенції Правління відбувається шляхом внесення змін до Статуту.

5.3.5. До складу Правління входять: Голова Правління та 2 члени, персонально обрані Загальними Зборами.

5.3.6. Засідання Правління скликаються Головою Правління організації не рідше, ніж один раз на 3 місяці або протягом п’ятьох робочих днів після одержання письмової заяви члена Правління про необхідність скликання засідання Правління і є правомочним, якщо на них присутні більше половини членів Правління. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів осіб, які беруть участь у голосуванні, якщо Правління не визначить кваліфіковану більшість. Рішення Правління оформлюються протоколом та зберігаються Секретарем.

5.3.7. Повноваження Правління :

 • визначення конкретних завдань і форм діяльності Організації згідно зі Статутом та рішеннями Загальних зборів;
 • затвердження і змінення оперативних і фінансових планів, складання річних бюджетів, балансів і звітів Організації;
 • встановлення порядку фінансування та інших форм реалізації статутних завдань;
 • затвердження зразків та описів бланків, штампів, печаток;
 • здійснення прийняття у почесні члени;
 • вирішення поточних організаційних питань;
 • забезпечення фінансово-господарської діяльності;
 • право припинити членство чи виключити з Організації будь-якого члена, крім Голови Правління.

5.3.8. Рішення Правління є правомочним, якщо за нього проголосувало не менш ніж половина від загальної кількості присутніх на засіданні членів Правління.

5.4. Голова Правління Організації.

5.4.1. Голова Правління здійснює керівництво поточною діяльністю Організації відповідно до законодавства, Статуту, рішень керівних органів управління.

5.4.2. Голова Правління обирається не менш ніж 2/3 голосів від числа зареєстрованих учасників (членів) на Загальних Зборах терміном на 5 (п’ять років) з числа членів організації. Одна й та сама особа може обиратися Головою Правління неодноразово.

5.4.3. У разі, якщо після закінчення строку повноважень Голови Правління, Загальними Зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про припинення його повноважень, повноваження Голови Правління продовжуються до моменту прийняття Загальними Зборами рішення про його переобрання.

5.4.4. Відкликання Голови Правління здійснюється Загальними Зборами за поданням Правління.

5.4.5. Зміна компетенції Голови Правління відбувається шляхом внесення змін до Статуту.

5.4.6. Повноваження Голови Правління Організації:

 • офіційно представляти Організацію без довіреності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, а також у відносинах з іншими особами в Україні та в інших державах;
 • укладати від імені Організації договори та інші правочини з урахуванням обмежень, встановлених Статутом або рішеннями Загальних Зборів;
 • забезпечувати виконання рішень і доручень керівних органів управління Організації;
 • відкривати і закривати рахунки Організації в банках та інших фінансових установах, підписувати банківські та інші фінансові документи;
 • затверджувати штатний розклад, укладати трудові та цивільно-правові договори, звільняти працівників згідно з законодавством, видавати накази та інші обов’язкові для працівників Організації акти і керувати їхньою діяльністю;
 • звітувати керівним органам управління про поточну діяльність Організації;
 • приймати рішення щодо інших поточних питань діяльності Організації та здійснювати інші адміністративні функції, спрямовані на реалізацію статутних завдань Організації.
 • головувати на засіданнях Правління Організації;
 • організовувати роботу Правління;
 • здійснювати безпосереднє керівництво Організацією.

5.5. Підстави припинення повноважень Голови Правління та членів Правління:

 • за власним бажанням за умови письмового повідомлення про це Правління за два тижні;
 • в разі неможливості виконання обов’язків за станом здоров’я;
 • в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
 • з інших підстав, визначених чинним законодавством та цим Статутом.

5.6. Ревізор

5.6.1. У Організації Загальними Зборами може обиратися Ревізор. Ревізор має консультативні і контрольні повноваження з питань фінансової діяльності і цільового використання активів Організації.

5.6.2.  Ревізор має повноваження:

 • вносити пропозицій щодо фінансової діяльності та використання активів Організації;
 • складати висновки про фінансову діяльність та використання активів Організації до затвердження Загальними зборами річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів;
 • складати висновки з інших питань за поданням керівних органів Організації;
 • проводити періодичні та спеціальні перевірки фінансової діяльності та використання активів Організації, залучати незалежних експертів до указаних перевірок.

5.6.3. Завдання Ревізора полягає у проведенні перевірки фінансової діяльності Організації за результатами фінансового року.

5.6.4. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів та вимагати скликання Позачергових Загальних Зборів з питань фінансової діяльності і цільового використання активів Організації. Ревізор має право бути присутнім на Загальних Зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного.

5.6.5. Ревізор має право брати участь у засіданнях Правління.

5.6.6. Ревізор у своїй діяльності підзвітний тільки Загальним Зборам.

5.6.7. Для проведення ревізії Ревізор може залучати необхідних фахівців на договірних умовах.

 1. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕД ЇЇ

ЧЛЕНАМИ

6.1. Голова Правління Організації звітує перед членами Організації про виконання статутних завдань Організації та річного плану роботи Правління на щорічних чергових Загальних Зборах Організації.

6.2. Звіт готує Правління Організації, в якому відображаються такі питання:

6.2.1. аналіз виконання Організацією основних завдань;

6.2.2. аналіз виконання річного плану Організації, негативні та позитивні явища під час його виконання;

6.2.3. чисельність Організації, залучення нових членів Організації;

6.2.4. фінансова діяльність Організації, використання коштів, що поступили на рахунок Організації для виконання статутних завдань Організації;

6.2.5. основні завдання Організації на наступний рік.

6.3. Правління Організації після кожного засідання готує інформацію про розглянуті питання та прийняті рішення.

Щорічний звіт по виконанню статутних завдань підлягає оприлюдненню протягом 30 днів з дня озвучування.

 1. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

7.1. Кожен член Організації має право вносити Організації пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії та бездіяльність керівних органів Організації.

7.2. Члени Організації мають право звернутися до керівних органів Організації, відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать такі у сфері управлінської діяльності керівних органів Організації, внаслідок яких:

7.2.1. порушено права та законні інтереси чи свободи члена Організації (групи членів Організації);

7.2.2. створено перешкоди для здійснення членом Організації його прав і законних інтересів чи свобод;

7.2.3. незаконно покладено на громадянина які-небудь обов’язки або його незаконно притягнуто до відповідальності.

7.3. Члени Організації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена Організації, Голови Правління або Загальних Зборів шляхом подання письмової скарги, а саме:

на дії, бездіяльність або рішення члена Організації – первинна скарга подається до Голови Правління, який зобов’язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги – повторна скарга подається до Правління, яке зобов’язане розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Організації, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням – повторна скарга подається до Загальних Зборів Організації, які зобов’язані розглянути скаргу на засіданні, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

на дії, бездіяльність або рішення Голови Правління – первинна скарга подається до Правління, яке зобов’язана розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також Голови Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням – повторна скарга подається до Загальних Зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також Голови Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

на дії, бездіяльність або рішення члена Правління – первинна скарга подається до Голови Правління, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов’язковим викликом члена громадського об’єднання, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою Правління – повторна скарга подається до Загальних Зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Правління, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах, є підставою для скликання таких Загальних зборів протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги;

на дії, бездіяльність або рішення Загальних Зборів Організації – до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

7.4. Вимоги до звернення:

7.4.1. звернення адресуються Загальним Зборам, Правлінню Організації, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань;

7.4.2. у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання члена Організації, викладена суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

7.4.3. звернення може бути усним (викладеним членом Організації та записаним  посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим членом Організації до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства;

7.4.4. звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне);

7.4.5. письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

7.5. Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.

7.6. Якщо питання, порушені в одержаному керівним органом Організації або посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п’яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється члену Організації, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же термін повертається члену Організації з відповідними роз’ясненнями.

Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.

7.7. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж члена Організації з одного й того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено законом, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

Пропозиції та зауваження членів Організації мають розглянути керівні органи Організації та повідомити члена Організації про результати розгляду.

7.8. Заяви (клопотання) розглядаються керівними органами, до повноважень яких належить розгляд заяв (клопотань), зобов’язані об’єктивно та вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства й забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду заяв (клопотань).

7.9. Скарга на дії чи рішення керівного органу Організації, посадової особи подається в порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє члена Організації права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі незгоди члена Організації з прийнятим за скаргою рішенням безпосередньо до суду.

7.10. Член  Організації,  який  звернувся  із  заявою  чи  скаргою  до  керівних органів і посадових осіб Організації, має право:

7.10.1. Особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви;

7.10.2. знайомитися з матеріалами перевірки;

7.10.3. подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу;

7.10.4. бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;

7.10.5. користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;

7.10.6. одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;

7.10.7. висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги;

7.10.8. вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.

7.11. Загальні Збори, Правління Організації, їх Голова Правління та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов’язані:

7.11.1. об’єктивно, усебічно та вчасно перевіряти заяви чи скарги;

7.11.2. на прохання члена Організації запрошувати йог  на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу;

7.11.3. скасовувати або змінювати  оскаржувані  рішення  у  випадках, передбачених  законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням;

7.11.4. забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у

зв’язку з заявою чи скаргою рішень;

7.11.5. письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги та суть прийнятого рішення;

7.11.6. вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано члену Організації в результаті ущемлення його прав чи законних інтересів, вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення, а також на прохання члена Організації не пізніш як у місячний термін довести прийняте рішення до відома колективу Організації за місцем проживання  члена Організації;

7.11.7. у разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою роз’яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення;

7.11.8. не допускати безпідставної передачі  розгляду заяв чи скарг іншим органам;

7.11.9. особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чи скарг  громадян, вживати заходів до усунення причин, що їх породжують, систематично аналізувати та інформувати населення про хід цієї роботи.

7.12. Голова Правління та інші посадові особи Організації зобов’язані проводити особистий прийом членів Організації. Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний для членів Організації час, за місцем їх проживання. Графіки прийому доводяться до відома членів Організації.

7.13. Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду члену Організації повідомляється письмово або усно, за його бажанням.

 1. КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Організація може мати право власності, інші речові права на рухоме і нерухоме майно, кошти в національній та іноземних валютах, цінні папери, нематеріальні активи та інше майно, що не заборонено законом та сприяє статутній діяльності Організації.

8.2. Організація має право здійснювати щодо майна і майнових прав, які перебувають у його власності або на інших речових правах, правочини, що не суперечать законодавству та Статуту. Кошти і майно Організації використовуються для реалізації статутних завдань, оплати праці та соціальних заходів для працівників Організації.

8.3. Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями його членів. Члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації, якщо інше не передбачено законодавством.

8.4. Організація не має права забезпечувати позики або кредити її членам. Загальні збори мають право визначити інші випадки конфлікту інтересів щодо використання активів Організації.

8.5. Джерелами формування коштів і майна Організації можуть бути:

1) кошти і майно, що надходять безоплатно, безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертви членів Організації, інших осіб;

2) вступні та членські внески членів Організації, сума яких визначається загальними зборами членів Організації або Правління;

3) дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів;

4) благодійна допомога, гуманітарна та технічна допомога;

5) кошти від основної діяльності Організації, відповідно до Статуту та законодавства;

6) пасивні доходи;

7) інші джерела, які не суперечать чинному законодавству.

8.6. Майно і кошти Організації можуть використовуватися на:

1) адміністративно-господарські потреби Організації;

2) фінансування заходів Організації, які проводяться відповідно до цілей її діяльності;

3) оренду та придбання необхідного майна;

4) оплату праці штатних та тимчасово залучених працівників;

5) матеріальне заохочення найбільш активних членів Організації;

6) інші сплати, передбачені діючим законодавством та потребами Організації.

8.7. Створені Організацією підприємства, організації та установи ведуть оперативний і бухгалтерський облік, а також подають статистичну, фінансову та іншу звітність в порядку та обсягах, встановлених законодавством.

8.8. Організація не рідше одного разу на рік оприлюднює звіти та іншу інформацію про джерела залучення коштів і майна для здійснення статутної діяльності та про напрямки їх використання відповідно до законодавства України.

8.9. Забороняється розподіляти отримані майно, кошти та інші матеріальні цінності або їх частини серед засновників та  членів Організації, працівників Організації (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління Організації та інших пов’язаних з ними осіб.

8.10. Штатний розпис  та грошові витрати затверджуються Загальними зборами Організації.

8.11. Право власності Організації від імені  реалізовує Правління.

8.12. Організація є самостійною у питаннях прийняття рішень щодо визначення умов

оплати праці працівників штатного апарату Організації та використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог чинного законодавства України.

 1. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Організація може у своїй структурі мати відокремлені підрозділи, які є структурними утвореннями, що повністю розділяють мету, завдання та напрями  діяльності Організації.

9.2. Відокремлені підрозділи створюються за рішенням Загальних Зборів без права юридичної особи.

9.3. Відокремлені підрозділи створюються відповідно до чинного законодавства. Голова відокремленого підрозділу призначається Загальними Зборами Організації.

9.4. Ініціативна група відокремленого підрозділу подає Загальним Зборам Організації заяву довільної форми про прийняття до Організації.

До заяви додається:

– склад ініціативної групи –  не менше двох осіб;

– повне найменування відокремленого підрозділу;

– список членів відокремленого підрозділу із зазначенням: прізвище, ім’я та по-батькові; дата народження; реєстраційний номер облікової картки платника податків; місце та посада роботи (для працюючих);

– місцезнаходження відокремленого підрозділу.

9.5. Відокремлені підрозділи Організації та їхні члени користуються всіма правами, якими наділені члени Організації, і виконують завдання, напрями та форми діяльності та обов’язки, що вимагаються цим Статутом. Керівники відокремлених підрозділів мають право діяти від імені Організації на підставі довіреностей, виданих Головою Правління.

9.6. Відокремлені підрозділи Організації припиняють свою діяльність за рішенням Загальних Зборів Організації на підставі заяви 3/4 членів підрозділу у випадку грубого порушення прав та обов’язків підрозділу та бездіяльності його членів.

9.7. Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу Організація подає до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації за формою, затвердженою Міністерством юстиції України.

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

10.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться рішенням Загальних Зборів учасників у порядку, визначеному цим Статутом, якщо за це проголосувало 3/4 членів, які беруть участь у голосуванні.

10.2. Про зміни, що відбувалися в статутних документах, Організація повідомляє реєстраційний орган, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

 1. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ

11.1. Припинення  Організації   може  бути  здійснено  шляхом   її   саморозпуску (ліквідації) або реорганізації   (поділу, приєднання, перетворення, злиття).

11.2. Саморозпуск (ліквідація) Організація здійснюється:

– за рішенням Зборів Організації;

– на підставі рішення суду або господарського суду;

– з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

11.3.При реорганізації Організації її права та обов’язки переходять до її правонаступників.

11.4. Організація не може бути реорганізований в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.

11.5. Саморозпуск (ліквідація) здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Загальними зборами, що прийняли рішення про ліквідацію, або за рішенням суду.

11.6. З моменту створення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню Організацією.

11.7.  У разі припинення Організації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи підлягають передачі одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахуванню до Державного бюджету.

11.8. Ліквідація Організації вважається завершеною, а Організація такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису про виключення Організації з єдиного державного реєстру.